Veri Tabanı Organizasyonu 2. dönem 2.sınav çalışma soruları test

By | 13 Mayıs 2019

Veri Tabanı Organizasyonu 2. dönem 2.sınav çalışma soruları derse hazırlık olması için yayınladım.

Sorular Doğru/Yanlış, Boşluk doldurma ve test şeklindedir.

Soruların tamamını word olarak indirmek için tıklayınız.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. (D ) Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ORDER BY ile birlikte kullanılır.

2. (Y ) MID() fonksiyonu bir karakter fonksiyonudur ve küçük harfleri büyük harfe dönüştürmek için kullanılır.

3. ( D) COUNT() fonksiyonu bir tablodaki kayıtların sayılması amacıyla kullanılan fonksiyondur.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

4. Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CREATE TABLE

B) INSERT TABLE

C) DELETE TABLE

D) DROP TABLE

5. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabloya satır eklemek için kullanılır.

B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.

C) Tabloyu silmek için kullanılır.

D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.

6. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ

B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

7. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) UCASE()

B) LCASE

C) MOD( )

D) CINT()

8. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) SUM()

B) STDEV()

C) AVG()

D) MAX()

9. SELECT DateAdd(“yyyy”,2,#11/22/2010#); komut satırı hangi sonucu üretir?

A) 2010 yılına 2 yıl ekler.

B) 11/22/2010 tarihine 2 gün ekler.

C) 11/22/2010 tarihine 2 hafta ekler.

D) Hiçbiri

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. (Y ) Birinci tablodaki tüm satırların ikinci tablodaki tüm satırlarla birleşmediği durumlarda eşiti olan birleştirme türü kullanılır.

2. (Y ) Tablolar birleştirilirken eşiti olmayan birleştirme yapmak için INNER JOIN deyimi kullanılır.

3. ( D) Tablo birleştirme sırasında eşleşmeyen satırların da birleştirilip sonuca dahil edilmesi istenilen durumlarda “Eşiti olmayan birleştirme” kullanılır.

4. (D ) Sağ dış birleştirme oluşturmak için RIGHT JOIN kullanılır.

5. (D ) Alt sorgu içerisinde ORDER BY sözcüğü kullanılamaz.

6. (Y ) All işleci alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılır.

7. (Y ) Alt sorgudan elde edilen sonuçta tek satırlık bir sonuç elde ediliyorsa bu işleme çoklu satır sorguları denir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. (D ) Bir tabloya satır eklemek için INSERT INTO deyimi kullanılır.

2.(Y ) Values ifadesi ile ekleme yapılacak olan tablo ismi belirtilir.

3. ( Y) Insert Into içinde fonksiyonlar kullanılamaz.

4. (Y ) Tablolarda güncelleme işlemini gerçekleştirmek için Delete komutu kullanılır.

5. (D ) Update komutu ile kullanılan SET ifadesi güncellenecek alanlar ve bu alanların alacakları yeni değerleri belirlemek için kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( D) Belirtilen tablodaki alanların değerlerini belirtilen ölçütlere göre değiştirecek bir güncelleme sorgusu oluşturmak için UPDATE deyimi kullanılır.

2. (D ) Veri tabanında verilere erişebilmek için SELECT deyimi kullanılmaktadır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

3. Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ……… ile birlikte kullanılır. (ORDER BY)

4. Bir dizenin içerdiği sayısal değerleri biçimlendirilerek sayısal veri türüne dönüştürmek için …….fonksiyonu kullanılır. (Cint)

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

5. Bilgisayardaki geçerli sistem tarih ve saatini bildirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) SELECT Now()

B) SELECT Day()

C) SELECT Tarih()

D) SELECT Zaman()

6. Sütunların içerdiği sayısal değerleri toplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) AVG()

B) STDEV()

C) SUM()

D) VARP()

7. Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) ORDER BY

B) GROUP BY

C) SELECT BY

D) FROM BY

8. Tabloların birleştirilmesi sırasında eşiti olan birleştirme yapılırken kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) INNER JOIN

B) LEFT JOIN

C) RIGHT JOIN

D) INSERT JOIN

9. Alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılan işleç aşağıdakilerden hangisidir?

A) SOME

B) ANY

C) ALL

D) IN

10. Bir tabloda bulunan kayıtların istenildiği zaman silinebilmesi için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) UPDATE

B) INSERT

C) DELETE

D) WHERE

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Veri tabanının temelini oluşturan ve bilgilerin tutulduğu nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formlar

B) Tablolar

C) Sorgular

D) Raporlar

2. Aşağıdakilerden hangisi tablolarda kullanılan veri türlerinden değildir?

A) Metin

B) Sayı

C) Ek

D) Biçim

3. Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayı

B) Otomatik Sayı

C) Para Birimi

D) Not

4. Bir alana nasıl veri girileceğinin denetlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan veri tipi alan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçim

B) Giriş Maskesi

C) Resim Yazısı

D) Varsayılan Değer

5.Ardında bulun tüm karakterlerin küçük harfle görüntülenmesini sağlayan karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A) ?

B) L

C) >

D) <

6. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?

A) Gerekli

B) Geçerlilik Metni

C) Giriş Maskesi

D) Varsayılan Değer

7. 60’dan büyük ve 60’ a eşit kayıtları gösteren ölçüt hangisidir?

A) =>60

B) =<60

C) >=60

D) <=60

7. Veritabanında Tablolar grubu hangi sekmede yer alır?

A) Giriş

B) Oluştur

C) Dış Veri

D) Veri Tabanı araçları

8. Not veri türünün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki değerli durumlardan bir tanesini seçmek için

B) 255 karakteri geçmeyen metinler eklemek için

C) Ole nesnesi eklemek için

D) Birden fazla satırdan oluşan uzun metin eklemek için

9. Tıklandığı zaman kullanıcıyı belirtilen adrese yönlendirmek için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ek

B) Köprü

C) Metin

D) Evet/Hayır

Test Soruları

1-) Access proğramında tablo oluşturmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

I- Tablo

II-Tablo Tasarımı

III-Verileri Girerek Tablo

a- Yalnız I

b- Yalnız II

c- I ve II

d- I ve III

2-) Sorgu oluşturmadan önce hangi veritabanı nesnesini oluşturmamız gerekir?

a- Tablo

b- Rapor

c- Form

d- hiçbiri

3-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

I. Sorgu kullanarak veriyi değiştirebilirsiniz.

II. Sorgu kullanarak yeni veri girebilirsiniz.

III. Sorgu kullanarak belirli bir şartı sağlayan verileri listeleyebilirsiniz.

a- Yalnız I

b- I ve II

c- I ve III

d- I,II ve III

Seçme Sorgusu Soruları

ARABALAR TABLOSU

arabalar-vt-sql

SORU 1

arabalar-vt-secme-sorgu-sql

Seçme Sorgusunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?(B şıkkı)

ARABALAR TABLOSU

SORU 2

Seçme Sorgusu 1’in cevabı aşağıdakilerden hangisidir?(C Şıkkı)

3-) Aşağıdakilerden hangisi veri üzerinde işlem yapma deyimi değildir?

A) Select         B) Update        C) Insert       D) Deny          E) Delete

4-) Aşağıdaki sorgulardan hangisi yanlıştır?

A) Select Ad,Soyad,Yas from Musteriler

B) Select AdSoyad as Isim,Yas from Musteriler

C) Select Ad+’ ‘+Soyad as Isim,Yas as from Musteriler

D) Select Ad+’ ‘+Soyad,Yas as Isim from Musteriler

E) Select Ad+Soyad+Yas from Musteriler

5-)Mevcut bir tabloyu nasıl değiştirebilirsiniz?

A) Drop Table TabloAdi Create Table TabloAdi ( … )

B)Alter Table TabloAdi ( … )

C) Drop Table TabloAdi

D) Create Table TabloAdi

E) Create Table TabloAdi Alter Table TabloAdi ( … )

6-) Herhangi iki tabloyu ilişkilendirmek istiyorsunuz. İki tablo arasında işkilendirme işlemi gerçekleştirilirken, sadece ilişkili alanları birbiriyle eşleşen kayıtların gösterilmemesi gerekiyor. Bu işlem için hangi Join tipi kullanılmalıdır?
A) Left Outer Join
B) Right Outer Join
C) Full Outer Join
D) Inner Join
E) Cross Join

7-) Tabloya bir kayıt eklemek için hangi komut kullanılır?

A) ADD          B) CREATE    C) INSERT

D) MAKE        E) ALTER

😎 SQL Serverda oluşturulmuş bir tablodan bir kolonu silmek için hangi komut kullanılır

A) TABLE <tablo ismi> DROP COLUMN <kolon ismi>

B) ALTER TABLE <tablo ismi> DELETE COLUMN <kolon ismi>

C) ALTER TABLE <tablo ismi> ALTER COLUMN <kolon ismi>

D) TABLE <tablo ismi> DELETE COLUMN <kolon ismi>

E) ALTER TABLE <tablo ismi> DROP COLUMN <kolon ismi>

*******************************************

musteri-tablosu-sql

Tablo yapısına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ad kolonuna 5 karakterlik bir değer de girilse 20 karakterlik yer kaplar

B) Soyad kolonuna veri girilmeden geçilebilir

C) SehirId kolonuna ‘06’ şeklinde veri girilebilir

D) ID alanı otomatik sayı olamaz

E) Hiçbiri

1.Tıklandığı zaman kullanıcıyı belirtilen adrese yönlendirmek için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ek
B) Köprü
C) Metin
D) Evet/Hayır

2. Oluşturulan bir tabloyu silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) DELETE TABLE
B) CREATE TABLE
C) DROP TABLE
D) SELECT TABLE

3. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?

A) Gerekli
B) Geçerlilik Metni
C) Giriş Maskesi
D) Varsayılan Değer

4. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ
B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

5. Not veri türünün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki değerli durumlardan bir tanesini seçmek için
B) 255 karakteri geçmeyen metinler eklemek için
C) Ole nesnesi eklemek için
D) Birden fazla satırdan oluşan uzun metin eklemek için

6. Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) ORDER BY
B) GROUP BY
C) SELECT BY
D) FROM BY

7. Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayı
B) Otomatik Sayı
C) Para Birimi
D) Not

8. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) UCASE()
B) LCASE
C) MOD( )
D) CINT()

9. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabloya satır eklemek için kullanılır.
B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.
C) Tabloyu silmek için kullanılır.
D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.

10. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) SUM()
B) STDEV()
C) AVG()
D) MAX()

11. Mevcut bir gruba daha önceden tanımlanmış olan kullanıcı veya kullanıcılar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) ADD USER
B) ADD GROUP
C) CREATE USER
D) CREATE GROUP

12.Aşağıdakilerden hangisi ogrenci tablosundaki ad alanı AHMET’e eşit olan tüm satırları verir.

A)Select * from ogrenci where ad=’AHMET’
B)Select ‘Tüm satırlar’ from ogrenci where ad=’Ahmet’
C)Update * from ogrenci where ad=’%AHMET’
D)Select from ogrenci ad=’AHMET’

13.Aşağıdakilerden hangisi ogrenci tablosundaki puan değerlerinin toplamını alan sql kodudur.

A)Round(ogrenci) select * from puan
B)Select round from ogrenci where puan
C)Select sum(puan) from ogrenci
D)Select sum(ogrenci) from puan

14.Aşağıdakilerden hangisi ogrenci tablosuna ad, soyad, numara bilgilerini ekleyen sql kodudur.

A)Insert into ogrenci valuaes(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
A)Insert into ogrenci set(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
B)Update ad, soyad, numara set ogrenci values(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
D)Insert into ogrenci (ad, soyad, numara) values (‘AHMET’,’METE’,’123456’)

15.Aşağıdakilerden hangisi ogrenci tablosundaki tarih değeri 18.02.2017 olanın ad değerini Kişinin Adı başlığı altında veren sql cümlesidir.

A)Select from ogrenci where ad tarih=’18.02.2017’
B)Select ad AS ‘Kişi Adı’ from ogrenci where tarih=’18.02.2017’
C)Select tarih=’18.02.2017’ from ogrenci where ad
D)Select ad from ogrenci where tarih=’18.02.2017’

16. Mevcut bir tabloyu nasıl değiştirebilirsiniz ?

A) Drop Table TabloAdi Create Table TabloAdi(…)
B) Alter Table TabloAdi(…)
C) Drop Table TabloAdi
D) Create Table TabloAdi

17. Bilgisayardaki geçerli sistem tarih ve saatini bildirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) SELECT Now()
B) SELECT Day()
C) SELECT Tarih()
D) SELECT Zaman()

18. Sütunların içerdiği sayısal değerleri toplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) AVG()
B) STDEV()
C) SUM()
D) VARP()

19. Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) ORDER BY
B) GROUP BY
C) SELECT BY
D) FROM BY

20.Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CREATE TABLE
B) INSERT TABLE
C) DELETE TABLE
D) DROP TABLE

21. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabloya satır eklemek için kullanılır.
B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.
C) Tabloyu silmek için kullanılır.
D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.

22. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ
B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

23. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) UCASE()
B) LCASE
C) MOD( )
D) CINT()

24. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) SUM()
B) STDEV()
C) AVG()
D) MAX()

25. SELECT DateAdd(“yyyy”,2,#11/22/2010#); komut satırı hangi sonucu üretir?

A) 2010 yılına 2 yıl ekler.
B) 11/22/2010 tarihine 2 gün ekler.
C) 11/22/2010 tarihine 2 hafta ekler.
D) Hiçbiri

26. Sütuna veri girişini zorlamak için sütunun hangi özelliği kullanılır?

A) Column Name
B) Data Type
C) Allow Nulls
D) Enabled

27. A tablosundaki bir kaydın B tablosundan birden fazla kayda karşılık geldiği ilişiki türü hangisidir?

A) Bire Bir
B) Bire Çok
C) Çoğa Çok
D) Hiçbiri

28. …Data Type., sütunun hangi tipde veri tutacağının belirlendiği bölümdür

29….Yabancı Anahtar.. bir ilişki yapısında birincil anahtarla eşleşen sütun veya sütun gruplarına verilen addır.

30Birincil Anahtar.olarak belirtilmiş alanda veri tekrarı olmamalıdır.

31. ( D ) Veri tabanında verilere erişebilmek için SELECT deyimi kullanılmaktadır.

32. ( Y ) Tablolarda güncelleme işlemini gerçekleştirmek için Delete komutu kullanılır.

33. (D ) Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ORDER BY ile birlikte kullanılır.

34. ( Y) COUNT() fonksiyonu bir tablodaki kayıtların sıralanması amacıyla kullanılan fonksiyondur.

35. ( D) Bir tabloya satır eklemek için INSERT INTO deyimi kullanılır.

********************************************

Soru 1: DDL(Veri Tanımlama Dili) komutlarını kullanarak OGRENCİ adından bir tablo oluşturun. Tablonun alanları OGRNO, AD, SOYAD ve YAS olsun.

CREATE TABLE OGRENCI (

OGRNO int,

 AD varchar(10),

 SOYAD varchar(10),

 YAS int                                )

 Soru 2: DROP komutu ne işe yarar açıklayınız ve bir örnek veriniz.

Bir nesnenin silinmesini sağlayan komuttur. DROP komutu tüm nesneler için kullanılır.

Genel Yazımı DROP nesne nesne_adi şeklindedir. Örneğin DROP TABLE PERSONEL şeklinde bir yazımla PERSONEL Tablosu silinmiş olur.

Soru 3: Aşağıda verilen Veri Kontrol Dili komutlarını(DCL) açıklayınız.

GRANT :  Bir kullanıcının verileri kullanmasına ve T-SQL komutlarını çalıştırmasına izin verir.

DENY : Bir kullanıcının verileri kullanmasını kısıtlar.

REVOKE : Daha önce yapılan tüm kısıtlama ve izinleri iptal eder.

Soru 4: Aşağıdaki DCL kod satırlarının ne iş yaptığını açıklayınız.

DENY CREATE TABLE TO AHMET : AHMET Adlı kullanıcının tablo oluşturma yetkisi kısıtlanır.

REVOKE SELECT ON OGRENCİ TO YAVUZ : YAVUZ rolüne, kullanıcısına OGRENCİ tablosunda seçim için verilen izin kaldırılır.

Soru 5: Aşağıdaki soruları uygun satırları ile cevaplayınız.

a)Ogrenciler tablosuna adı Ahmet, soyadı Yıldız, sınıfı 12B, yası 18 ve cinsiyeti erkek olan yeni bir kaydı eklemek için gerekli satırı yazınız.

INSERT INTO Ogrenciler (adı, soyadı,sınıfı,yası,cinsiyeti) VALUES (‘Ahmet’,’Yıldız’,’12B’,’18’,’Erkek’)

b) Cinsiyeti kız olan ve bölümü Bilişim olmayan kayıtları ogrenciler tablosundan silen SQL cümlesini yazınız.

DELETE FROM ogrenciler WHERE cinsiyeti=’Kız’ And bölümü <> ‘Bilişim’

c) uyeler tablosundan bölümüne göre gruplandırılmış bir şekilde maaşları toplamı 5000 den büyük olan kişileri listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

SELECT bolum, SUM(maas) AS toplammaas FROM uyeler GROUP BY bolum HAVING SUM(maas)>=5000;

d)Müşteriler tablosunda aynı ilde bulunan müşteri sayısının 10 dan az olduğu il isimlerini ve müşteri sayılarını il adına göre gruplandırılmış bir şekilde listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

SELECT İladi, COUNT (*) AS MüşteriSayısı FROM Müşteriler GROUP BY iladi HAVING COUNT(*)<10

e)personel tablosundan bölümü KBB, Göz, Dahiliye olmayan kişilerin maaş ları toplamını toplammaaş isimli bir alan oluşturarak listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

SELECT SUM(maas) AS toplammaas FROM personel WHERE bolum NOT IN (‘KBB’,’Göz’,’Dahiliye’);

f)personel tablosundan maas ı 2500 ile 3000 arasında olan personeli adsoyad ve maas alanlarına göre tekrarsız bir şekilde maaşına göre azalan şekilde listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

SELECT DISTINCT adsoyad, maas FROM personel WHERE maas BETWEEN ‘2500’ AND ‘3000’ ORDER BY maas DESC;

g)malzemeler tablosundan stokadedi alanında en yüksek olan ürünün sayısını EnYuksekStok isimli bir sanal alan oluşturarak bulup listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

SELECT MAX(stokadedi) AS EnYuksekStok FROM malzemeler

h) Personel tablosunda görevi alanı ‘Uzman Doktor’ olan kişilerin maaşlarının ortalamasını bulan SQL sorgusunu yazınız.

SELECT AVG(maas) FROM Personel WHERE görevi=’Uzman Doktor’

Soru 6:Aşağıdaki SQL satırının ne iş yaptığını açıklayınız.

UPDATE personel SET maas=maas*1.25 WHERE adres NOT IN(‘Çumra’,’İçeri Çumra’,’Alibeyhüyüğü’)

Personel tablosunda adresi Çumra,içeriÇumra veya Alibeyhüyüğü olmayan kişilerin maaşlarına %25 zam yapan SQL sorgusudur.

Soru 7: Aşağıdaki cümleler doğru ise D Yanlış ise Y yazınız.

(  D  ) Bir kullanıcının veritabanı veya tabloya erişimini engellemek için DENY komutu kullanılır.

(  Y  ) Kullanıcıya verilen tüm kısıtlamaları kaldırmak için GRANT komutu kullanılır.

(  Y  ) Veritabanı kullanıcısına izin vermek için REVOKE komutu kullanılır.

Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi veri tanımlama dili komutlarından değildir?

a)      CREATE                                b)DELETE                 c)DROP                                                d)ALTER

Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi veritabanında çeşitli işlemleri yerine getiren dillerden değildir?

a)      DCL                       b)   DDL                                               c)   DML                               d)  DSL

Soru: Bir tablonun tüm satırlarını silmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B

A) DROP TABLE
B) ALTER TABLE, DROP
C) DELETE TABLE
D) ALTER TABLE, DELETE
E) DELETE FROM

Soru: Bir sorgu sonucunda verilerin istenilen alana göre azalan şekilde listelenmesi için aşağıdaki SQL deyimlerinden hangileri kullanılmalıdır?

Cevap: D

A) ORDER, ASC
B) ORDER, UP
C) ORDER BY, ASC
D) ORDER BY, DESC
E) ORDER, DESC

Soru: İki aynı sorgulama komutu sonucunda elde edilen tabloların küme bileşimi işlemini gerçekleştiren komut hangisidir?

Cevap: E

A) EXCEPT
B) INTERSECT
C) EXIST
D) COMMIT
E) UNION

Soru: Bir tablo alanının veri boyutunu değiştirmek için kullanılan yardımcı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C

A) DROP
B) ADD
C) MODIFY
D) RENAME
E) ALTER

Soru: Zaman ve tarih türü verileri saklamak için hangi veri türü kullanılır?

Cevap: A

A) TIME STAMP
B) TIME
C) DATE
D) LOGICAL
E) FLOAT

Soru: SET deyimi hangi işlem için kullanılan yardımcı bir deyimdir?

Cevap: E

A) Kayıt Ekleme
B) Alan Ekleme
C) Alan Silme
D) Alan Adı Değiştirme
E) Güncelleme

Soru: Sorgu sonucunda sütun başlıklarının belirtilen isimle görüntülenmesini sağlamak için hangi yardımcı deyim kullanılır?

Cevap: B

A) IN
B) AS
C) ASC
D) DESC
E) NOT

Soru: Daha önceden tanımlanmış bir tablonun farklı isimlerde oluşturulan tabloları kullanılarak yapılan sorgulama işleminin genel adı nedir?

Cevap: E

A) İç İçe Sorgu
B) Birleştirme
C) Tek Tablo
D) Kümeleme
E) Eş Değer Tablo

Soru: Bir grup örnek verinin standart sapmasını ve varyansını hesaplamak için kullanılan fonksiyonlar sırasıyla hangileridir?

Cevap: C

A) STDEVP, VARP
B) FIRST, LAST
C) STDEV, VAR
D) ROUND, AVG
E) SUM, COUNT

Soru: Bir tablodaki sayısal veri içeren herhangi bir alana ait değerler arasındaki en fazla değer farkını bulabilmek için hangi fonksiyon kullanılmalıdır.

Cevap: B

A) VARP, STDEVP
B) MIN, MAX
C) SUM, AVG
D) ROUND, COUNT
E) SUM, COUNT

Soru: Bir alana ait belirtilen değerleri sorgulama sonucuna dahil eden deyim nedir?

Cevap: B

A) NOT BETWEEN
B) BETWEEN
C) LIKE
D) IN
E) NOT IN

Soru: Sorgu sonucunda tek değer döndüren fonksiyonlardan değildir?

Cevap: C

A) SUM
B) COUNT
C) ROUND
D) FIRST
E) VARP

Soru: Tablo-1 = {A,B,C,E,F} Tablo-2 = {A,E,G,H} ise Tablo-2 EXCEPT Tablo-1 =?

Cevap: D

A) {A,B,C}
B) {D,E,F}
C) {A,B,C}
D) {G,H}
E) {B,C,F}

Soru: Tablo-1 = {A,B,C,E,F} Tablo-2 = {A,E,G,H} ise Tablo-2 INTERSECT Tablo-1 =?

Cevap: E

A) {A,B,C,D}
B) {A,D,E,F}
C) {A,B,E}
D) {A,H}
E) {A,E}

1. ( ) Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ORDER BY ile birlikte kullanılır.

2. ( ) MID() fonksiyonu bir karakter fonksiyonudur ve küçük harfleri büyük harfe dönüştürmek için kullanılır.

3. ( ) COUNT() fonksiyonu bir tablodaki kayıtların sayılması amacıyla kullanılan fonksiyondur.

4. Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) CREATE TABLE B) INSERT TABLE C) DELETE TABLE D) DROP TABLE

5. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabloya satır eklemek için kullanılır. B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.
C) Tabloyu silmek için kullanılır. D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.

6. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ
B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

7. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) UCASE() B) LCASE C) MOD( ) D) CINT()

8. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) SUM() B) STDEV() C) AVG() D) MAX()

9. SELECT DateAdd(“yyyy”,2,#11/22/2010#); komut satırı hangi sonucu üretir?
A) 2010 yılına 2 yıl ekler. B) 11/22/2010 tarihine 2 gün ekler.
C) 11/22/2010 tarihine 2 hafta ekler. D) Hiçbiri

10. ( ) Birinci tablodaki tüm satırların ikinci tablodaki tüm satırlarla birleşmediği durumlarda eşiti olan birleştirme türü kullanılır.

11. ( ) Tablolar birleştirilirken eşiti olmayan birleştirme yapmak için INNER JOIN deyimi kullanılır.

12. ( ) Tablo birleştirme sırasında eşleşmeyen satırların da birleştirilip sonuca dahil edilmesi istenilen durumlarda “Eşiti olmayan birleştirme” kullanılır.

13. ( ) Sağ dış birleştirme oluşturmak için RIGHT JOIN kullanılır.

14. ( ) Alt sorgu içerisinde ORDER BY sözcüğü kullanılamaz.

15. ( ) All işleci alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılır.

16. ( ) Alt sorgudan elde edilen sonuçta tek satırlık bir sonuç elde ediliyorsa bu işleme çoklu satır sorguları denir.

17. ( ) Bir tabloya satır eklemek için INSERT INTO deyimi kullanılır.

18. ( ) Values ifadesi ile ekleme yapılacak olan tablo ismi belirtilir.

19. ( ) Insert Into içinde fonksiyonlar kullanılamaz.

20. ( ) Tablolarda güncelleme işlemini gerçekleştirmek için Delete komutu kullanılır.

21. ( ) Update komutu ile kullanılan SET ifadesi güncellenecek alanlar ve bu alanların alacakları yeni değerleri belirlemek için kullanılır.

22. ( ) Belirtilen tablodaki alanların değerlerini belirtilen ölçütlere göre değiştirecek bir güncelleme sorgusu oluşturmak için UPDATE deyimi kullanılır.

23. ( ) Veri tabanında verilere erişebilmek için SELECT deyimi kullanılmaktadır.

24. Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ……… ile birlikte kullanılır.

25. Bir dizenin içerdiği sayısal değerleri biçimlendirilerek sayısal veri türüne dönüştürmek için …….fonksiyonu kullanılır.

26. Bilgisayardaki geçerli sistem tarih ve saatini bildirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) SELECT Now() B) SELECT Day() C) SELECT Tarih() D) SELECT Zaman()

27. Sütunların içerdiği sayısal değerleri toplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) AVG() B) STDEV() C) SUM() D) VARP()

28. Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) ORDER BY B) GROUP BY C) SELECT BY D) FROM BY

29. Tabloların birleştirilmesi sırasında eşiti olan birleştirme yapılırken kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) INNER JOIN B) LEFT JOIN C) RIGHT JOIN D) INSERT JOIN

30. Alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılan işleç aşağıdakilerden hangisidir?
A) SOME B) ANY C) ALL D) IN

31. Bir tabloda bulunan kayıtların istenildiği zaman silinebilmesi için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) UPDATE B) INSERT C) DELETE D) WHERE

32.( ) Veri tabanında bir veya birden fazla grup oluşturmak için CREATE GROUP deyimi kullanılır.

33.( ) Veri tabanında kullanıcı oluşturulurken tanımlanmış olan parola, daha sonra değiştirilemez.

34.( ) Kullanıcılara veya belirli bir gruba yetki vermek için ALTER deyimi kullanılır.

35.( ) Kullanıcıya verilmiş olan yetkileri iptal etmek için REVOKE deyimi kullanılır.

36.( ) Veri tabanında tanımlanmış olan bir kullanıcı istenildiği zaman silinebilir.

37.( ) Görünümler kullanılarak bir tablonun istenilen kısımlarını görüntüleyebilirsiniz.

38.( ) Bir görünüm oluşturmak için SELECT VIEW deyimi kullanılır.

39.( ) Oluşturulmuş olan bir görünüm daha sonra silinemez.

40. Veri tabanında kullanıcı oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) CREATE GROUP    B) CREATE USER    C) DROP USER    D) ALTER USER

41. Mevcut bir gruba daha önceden tanımlanmış olan kullanıcı veya kullanıcılar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) ADD USER     B) ADD GROUP    C) CREATE USER      D) CREATE GROUP

42. Kullanıcılara GRANT deyimi ile verilen ayrıcalıkların istenildiği zaman geri alınabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) CREATE          B) SELECT               C) DELETE                 D) REVOKE

43. CREATE VIEW deyimi hangi amaç için kullanılır?
A) Kullanıcı oluşturmak için       B) Görüntü oluşturmak için
C) Görüntü silmek için                D) Kullanıcı silmek için

44. Oluşturulan bir görünümü silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) DELETE VIEW                       B) CREATE VIEW
C) DROP VIEW                            D) SELECT VIEW

CEVAPLAR: 1-Doğru 2-Yanlış 3-Doğru 4-A 5-D 6-D 7-B 8-C 9-A 10-Yanlış 11-Yanlış 12-Doğru 13-Doğru 14-Doğru 15-Yanlış 16-Yanlış 17-Doğru 18-Yanlış 19-Yanlış 20-Yanlış 21-Doğru 22-Doğru 23-Doğru 24-Ordey By 25-Cint 26-A 27-C 28-B 29-A 30-D 31-C 32-D 33-Y 34-Y 35-D 36-D 37-D 38-Y 39-Y 40-B 41-A 42-D 43-B 44-C

soruları olarak indirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.