Teknik Resim Çizimleri Test Soruları ve Cevapları

Teknik Resim Çizimleri Test Soruları ve Cevapları, 9. Sınıf teknik resim dersi çalışma soruları, mesleki ve teknik anadolu lisesi teknik resim konuları

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Teknik resimde görünen çevreler ve kenarlar hangi çizgi ile çizilir?
A) İnce sürekli çizgi
B) İnce zikzaklı çizgi
C) Kalın kesikli çizgi
D) Eksen çizgisi
E) Kalın sürekli çizgi

2. İnce sürekli çizgi kalınlığı hangi aralıkta olma-lıdır?
A) 0,5 – 1,0
B) 0,35 – 0,5
C) 0,25 – 0,35
D) 0,45 – 0,75
E) 0,25 – 0,50

3. “Teknik resimde kullanılan yazılar _______ve ___________ yazılar olmak üzere ikiye ayrılır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) dik-eğik
B) ince-kalın
C) büyük-küçük
D) dar-geniş
E) kısa-uzun

4.Teknik resim yazı kurallarında satırlar arası en az uzaklığı belirten harf hangisidir?
A) h
B) e
C) f
D) b
E) a

5. Eğik yazılar, yatayla kaç derece açı oluştura-cak şekilde yazılmalıdır?
A) 30°   B) 75°   C) 90°   D) 45°   E) 60°

6. Pergel ve cetvel ile çizilemeyen, düzgün olma-yan eğrilerin çiziminde kullanılan cetvel türü aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) T cetveli
B) Düz cetvel
C) Pistole cetveli
D) Gönye
E) Açı ölçer

7. “Bir cismin, bir düzlem üzerine ışınların etkisi ile düşürülen görüntüsüne, o cismin ___________ denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki-lerden hangisi getirilmelidir?
A) izdüşümü  B) ışını   C) aralığı  D) alın düzlemi   E) uzaklığı

8. Perspektiflerden görünüş çıkarırken görünme-yen çevre ve kenarların çiziminde hangi çizgi kul-lanılır?
A) Kalın sürekli çizgi
B) İnce sürekli çizgi
C) Kalın kesik çizgi
D) İnce kesik çizgi
E) Kalın noktalı kesik çizgi

9. “İzdüşüm ışınları, çizimlerde _________ çizgi-lerle gösterilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kalın sürekli çizgi
B) İnce sürekli çizgi
C) Kalın kesik çizgi
D) İnce kesik çizgi
E) Kalın noktalı kesik çizgi

10. Aşağıdakilerden hangisi diedri (kapalı) üze-rindeki izdüşüm düzlemlerinden biridir?
A) Dikey   B) Eğik    C) Alın   D) Düz    E) Silindirik

Teknik Resim Çizimleri sınav soruları ve cevapları

1E – 2C – 3A – 4D – 5B – 6C – 7A – 8D – 9B – 10C

teknik-resim ders sunu google drive

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.