Sınıf Yönetimini Etkileyen Faktörler

By | 30 Ekim 2012

Sınıf Yönetimini Etkileyen Faktörler

Dersin işlenişi   : Sınıf yönetimi dersin işlenişi ile yakından  ilişkilidir . Bir ders iyi ve etkili yöntemlerle işlenebilirse sınıfta iyi bir şekilde yönetilebilir . Etkili ve doğru ders işleyiş yöntemlerinin kullanılması  ile sınıfın yönetilmesi de kolaylaşır . Aksı halde sınıfın yönetilmesi zorlaşabilir .

 Öğrenci özelliği :  nıf yönetimi , öğrencilerin özellikleri ile de ilişkilidir . Öğrencilerin gelişim durumu , yaşı , kültürel özellikleri  ,  başarı ve ruhsal durumu gibi özellikleri sınıf yönetimini etkiler  .

ÖğretmenÖğretmenin kişilik özellikleri , öğretim tarzı , meslekteki deneyimi , kültürü ve sağlığı gibi faktörlerde sınıf yönetimini etkileyebilir . Öğretmenin sınıftaki öğrencileri algılayış tarzı disiplin anlayışını da ortaya koyar . Örneğin öğrencileri problemli birer varlık gören öğretmen onları disipline etmeye çalışan bir davranış sergilerken , öğrencileri  mükemmel birere varlık olarak gören öğretmen onların gelişmelerini sağlayacak nitelikte davranışlar sergilemeye çalışır.

sinif-yonetimi-modelleri-400x200

Ortam : İçinde yaşanılan zamanın özelliği , örneğin gergin gelişmelerin yaşanması veya çok neşeli bir ortamın olması sınıf yönetimini etkileyebilir .

ÇevreGelişim pisikolojisi literatüründe bireyin gelişimini etkileyen ve katılımsal olmayan her şey çevre ile ifade edilmekte , sosyal pisikolojide ise çevre kavramı ile genellikle diğer insanların oluşturduğu sosyal çevre ya da kişiler arası etkileşim ifade edilmektedir . Daha bütüncül bir yaklaşım olan ekolojik pisikolojide ise çevre , sosyal ve fiziksel özellikleri ile bir bütün olarak ele alınmakta , bireyin davranışları ve gelişimi bir bütün içinde değerlendirilmektedir . Okul ve sınıf , çevrenin önemli bir parçasıdır  . Dolayısıyla sınıfta yaşanan sorunlar bir anlamda çevrenin bir uzantısı olarak görülebilir .

Aile :

Ailenin sosyokültürel ve ekonomik durumu , büyüklüğü (çekirdek/büyük) , üyeleri arasındaki ilişkiler, ne tür bir çevreye sahip olduğu ve eğitim durumu gibi özellikler de sınıf yönetimini etkileyebilir. Öğrencilerin sınıftaki davranışları büyük ölçüde yukarıdaki değişkenleri yansıtacak türdedir

Okulun Büyüklüğü :

Bu başlık altında sınıf yönetimini etkileyen öncelikli etken okulun sahip olduğu öğrenci sayısıdır .  Araştırmalara göre küçük okullarda kişiler arası ilişkiler öğrenci-öğretmen etkileşimi , program ve öğretim uygulamaları daha iyi yürütülmektedir .  Ayrıca küçük okullarda ve sınıflarda öğrenci başarısıyla birlikte öğretmenin morali de yüksek olmaktadır ve çok fazla disiplin problemi yaşanmamaktadır . Okulun büyüklüğüne dayalı olarak ortaya çıkan bütün bu sonuçlar sınıf yönetimi açısından da önemlidir .

Sınıfın Büyüklüğü :

Yukarıda da belirtildiği gibi  , yapılan araştırmalar , herhangi bir gruptaki üyelerin davranışının grubun büyüklüğüne göre değiştiğini ortaya koyar ; grubun büyüklüğü artıkça üyelerin etkinliği ve katılımı azalır . Büyük gruplarda bireyler yapılan tartışmalardan daha az doyum sağlar . Diğer taraftan küçük gruplarda da gruba olan bağlılık , üyelerin doyumu ve benlik saygıları daha yüksek olur .  Küçük gruplarda üyeler yaptıkları işi daha anlamlı bulurlar , daha az devamsızlık yaparlar ve daha üretkendirler . Bu durumda  , sınıf yönetimi açısından sınıfta bulunan öğrenci sayısının az olması önemlidir diyebiliriz .

Oturma Düzeni :

Birçok araştırma , sınıfta bulunan öğrencilerin davranışı ile oturdukları yerler arasında  ilişki  olduğunu ortaya koymaktadır . Örneğin , sınıfın en önlerinde oturan öğrencilerin öğrenme etkinliklerine karşı pozitif tutum içinde oldukları bulunmuştur . Diğer taraftan , sınıfın arka taraflarına ve pencere kenarlarına oturanların ise öğrenme etkinliklerine ve başarıya ilişkin kendi kapasitelerine karşı negatif tutumlar geliştirdikleri saptanmıştır .

Yönetim Yapısı :

Kurumun (okulun) yönetsel yapısının çok merkeziyetçi ve bürokratik veya tam tersine esnek olması , yöneticinin yönetim tarzı sınıf yönetimini etkileyebilir ; yani öğretmenin öğrencilerle olan iletişim biçimi , izleyeceği disiplin anlayışı , bir ölçüde okulun yönetim felsefesinden etkilenebilir.

 Fiziksel Yapı :Okulun ve sınıfların görünümüyle mimari özellikleri de sınıf yönetimini etkileyebilir . Özellikle sınıfın rengi , şekli , estetik görünümü ve ergonomik düzeni ile fiziksel özellikleri , içinde bulunan bireylerin davranışlarını etkileyebilir .   (irfan erdoğan , ocak 2000 , 26 )

Sınıf Yönetimini Etkileyen Faktörler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.