Sınıf Yönetimi Vize Final Soruları

Sınıf Yönetimi Vize Final Soruları, Çıkmış Sınav Soruları, AÖF Öğretmenlik Bölümü dersleri, üniversite çıkmış sorular

Google drive ile nasıl dosya indirilir?

(Yandex drive) Yandexten indirin

(Gmail sürücüsü)  Google sürücüsü ve aktarma

(Yandex drive) Yandexten indirin

(Google Drive indir)  Google sürücüsü ve aktarma

Sayfada toplam 63 tane soru bulunmaktadır. Bunlardan 27 tanesi soru ve cevap şeklindedir. Yani soruların açıklamalı cevapları altındadır. Diğer 36 soru ise test şeklindedir.

Bu soruların tamamını word dosyası şeklinde düzenli bir şekilde almak isterseniz linki tıklayın ve indirin.
Tüm Soruları ve Cevapları word Dosyası olarak indirmek için alttaki linklerden birine tıklayınız.

Sınıf Yönetimi Vize Final Soruları Klasik Sorular

Sınıf Yönetimi

S:Sınıfta oluşturulacak kurallarda öğrencilerin gelişim özelliklerinin dikkate alındıgı sınıf yönetim modeli hangisidir?

C:Gelişimsel Sınıf Yönetim Modeli

************************************************

S:Diğer modelleri bütünleştiren,gruba olduğu kadar bireye de önem veren,sınıfta geçekleşen olaylara göre diğer modellerin de kullanılabileceğini savunan sınıfın sistem anlayışını içine alan sınıf yönetim modeli hangisidir?

C:Bütünsel Model

************************************************

S:Öğretmenin sınıf yönetiminde sınıfa özgü gerçekleştirmesi gereken etkinliklerin belirtiniz?

C:

*sınıf ortamının fiziksel düzenine ilişkin etkinlikler

*plan-program etkinlikleri

*zaman yönetimi etkinlikleri

*ilişkilerin düzenlenmesi ile ilgili etkinlikler

*davranış düzenlemelerine ilişkin etkinlikler

************************************************

S:Belli başlı öğretmen yönetim anlayışları nelerdir?

C: –

Otokratik sınıf yönetimi

-demokratik sınıf yönetimi

-ilgisiz sınıf yönetimi

************************************************

Kısacevaplı sorular

S:Aşırı disiplin uygulamaları vardır.Öğrencisinin rasgele soru sorarak dersi bölmesi ,sınıftan ”çıt” çıkmaması,ödev yapmayan veya derse geç kalan  öğrencinin derse alınmaması öğrencilerin birbiri ile karşılaştırılması ve suçlanması,fiziksel ve sözel şiddete başvurma,eleştirilerde ”kişiliğin hedef alınması”, öğrencinin ailesine veya okul yönetimine şikayet gibi davranışların gözlendiği sınıf yönetimi anlayışı hangisidir?

C: Otokratik yönetim

************************************************

S:Sınıfla ilgili kararların verilmesinde öğrenci katılımı sağlanır,otorite paylaşılır.Öğretmen sınıfın bir parçası gibi hareket eder.Öğrenci merkezli, rehberliğe dayalı bir eğitim anlayışı benimsenir.Sınfta öngü ve ceza, nesnel duygudan arınmış biçimde konuya veya davranışçı yönelik olarak verilir.

kuralların geçerliliği baskı ve korkutmayla değil, herkesin bu kuralları gönüllü olarak benimsemesi ile sağlanmaya çalışılır.Kuralsızlık değil herkesin benimsediği kuralların egemen olduğu sınıflardır.Bu tür sınıf yönetim anlayışı hangisidir?

C. Demokratik Sınıf Yönetim Anlayışı

************************************************

S:Sınıf içi etkinliklerde belirsizlik, güçsüzlük, düzensizlik, kuralsızlık ve yönlendirme yetersizliği vardır.Mesleki yönden yetersiz öğretmen söz konusudur.

Öğretmen genellikle sınıfta varlığını hissettirmez ve öğretme,öğrenme ortamından çekilir.Öğrencilerle olabildiğince az ilişki kurar ve rehberlik yapmaz.

Çalışmalarda amaçsızlık ve plansızlık egemendir.Değerlendirmeler tutarlı değildir.Öğrenciler arasında huzursuzluk tutarsızlık ve kuralsızlık ortamı söz konusudur.Nasıl bir sınıf yönetim anlayışından söz edilmektedir?

C: İlgisiz sınıf yönetimi

************************************************

Sınıf Yönetimi çok cevaplı sorular

S:Sınıf yönetimini etkileyen kaç tür etmen vardır?

C:İki türdür:

* Sınıf içi etmenler :  *Öğrenci özellikleri

*Öğretmen özellileri

*Sınıfın fiziksel özellikleri

* Sınıf dışı etmenler:*Genel yönetim ve merkez örgüt

*Okul yönetimi

*Aile

*Çevre

************************************************

S:Sınıfta gözlenen öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler nelerdir?

C:*Sınıf içi etmenler

*sınıf dışı etmenler

************************************************

S: Sınıf dışı öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler nelerdir?

C:*Aile      *okul         *sosyal çevre

************************************************

S: Öğrenci davranışını etkileyen sınıf içi etmenler nelerdir?

C:*öğrenci özellikleri

*eğitim programı ve öğretim yöntemleri

*öğretmen özellikleri

*sınıfın özellikleri

************************************************

Sınıf Yönetimi Vize Final Soruları klasik sorular devamı

S:Sınıfta ”davranış yönetimi” kavramı nasıl tanımlanır?

C:Toplumun yada okulun normları doğrultusunda kişilerin davranmalarını sağlamak için yapılan düzenleme ve kişilerin davranışları üzerinde denetim sağlama süreçlerine yer verme olarak tanımlanır.

************************************************

S:Davranış yönetiminin amaçları nelerdir?

C:*bireyin iç denetimini kullanmasını sağlamak

*eğitim sürecinde bireylerin,diğer bireylerin yaratacağı olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek

*grup etkileşimini ve grup sürecini kolaylaştırmak

************************************************

S: Davranış Yönetiminin yöntemlerini yazınız

C: *Kestirim

*Yön değiştirme

*Yedekleme

*Sınırlandırma

************************************************

S:Dikkatli öğretmenlerin,öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerinin önceden kestirerek sorunlu davranışların ortaya çıkmasına engel olmasını içeren davranış yönetimi yöntemi nedir?

C: Kestirim yöntemi

************************************************

S:Uygun olmayan davranıştan önce,öğrencinin dikkatini başka bir konuya yönlendirme yöntemi nedir?

C: Yön değiştirme yöntemi

************************************************

S:İstenmeyen davranışı sergileyen öğrencinin dikkatini istendik davranışı sergilemesine yönlendirme etkinliği yöntemine ne denir?

C: Yedekleme davranış yönetimi Yöntemi

************************************************

S:Öğrencinin kendine veya çevresine yönelik olumsuz davranışlarına sınırlar yerleştirme süreci olan yöntem nedir?

C. Sınırlandırma davranış yönetimi yöntemi

************************************************

S. Öğrencilerin davranışlarını ”İstenmeyen Davranış” olarak nitelendirme ölçütleri nelerdir?

C:*Davranışın öğrenmeye engel olması

*Öğrencinin kendisinin ve diğerlerinin güvenliğini tehlikeye atması

*Davranışın okula ve kişisel eşyalara zarar vermesi

*Davranışın grup etkileşimlerini ve grup dinamiğini olumsuz etkilemesi

************************************************

S: İstenmeyen davranış tanımı nedir?

C:Eğitim sürecinin işleyişini olumsuz yönde etkileyen toplumsal ve eğitimsel normlarla çatışan davranışlara denir.

************************************************

S: Davranış sonucunda ortaya çıkan uyarıcının birey üzerindeki etkileri nasıl olabilir?

C: 1-Davranışı olumlu bir uyarıcı izler.(Pekiştireç) Bu durum bireyin hoşuna gider ve davranışı gösterme sıklığı ve düzeyi artar.

2-Davranışın sonucunda herhangi bir uyarıcı gelmez.Davranış söner

3-Davranışı olumsuz bir uyarıcı (ceza) takip eder ve birey davranışını durdurur.

************************************************

S: Davranışı güçlendiren sonuçların adı nelerdir?

C: * Olumlu pekiştireç

* Olumsuz pekiştireç

************************************************

S. Pekiştireç ve pekiştirme kavramlarını açıklayınız.

C: İzledikleri davranışın sıklığını arttıran çevresel uyaranlara pekiştireç ; davranışın ortaya çıkma sıklığını arttırma sürecine de pekiştirme denir.

************************************************

S: Davranışı zayıflatan sonuçlar nelerdir?

C:*Söndürme     *Cezalandırma

************************************************

S: Ortama konulduğunda belirli bir davranışın yapılma olasılığını arttıran uyarıcılar hangi pekiştireçtir?

C:  Olumlu pekiştireç

************************************************

S: Ortamdan çıkarıldıklarında belli bir davranışın yapılma olasılığını arttıran uyarıcılar hangi pekiştireçtir?

C:Olumsuz pekiştireç

************************************************

S: İstenmeyen bir davranışı takiben hoş olmayan bir uyarıcının uygulanmasına ne denir?

C: Cezalandırma

__Eğer bir davranışın sonuçları davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığını azaltırsa veya ortadan kaldırılırsa cezadır.

__Ceza ile ortama birey için rahatsız edici bir durum katılır ve bunun sonucunda  birey bu davranışı yapmaz.

Sınıf Yönetimi Vize Final Soruları Test Soruları

1- Hangi  sınıf yönetimi modelinde  gruba olduğu kadar bireye de yönelme istenen davranışa ulaşabilmek için , istenmeyenin nedenlerini ortadan kaldırma  ön plan alınır .

a : )    Tepkisel

b 🙂 Önlemsel

c : )    Bütünsel

d : )    Gelişimsel                                                    ( cevap  C  )

2- . Sınıf yönetimi boyutlarından hangisi  sınıf kurallarının belirlenip öğrencilere benimsetilmesi , sınıf yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik öğrenci-öğrenci  öğretmen-öğrenci ilişki düzenlemeleri sağlar .

a : )  Plan-program etkinlikleri

b : )  İlişki düzenleme

c : )  Davranış düzenleme

d : )  Zaman yönetimini düzenleme                             ( cevap  B )

3- Hangisi çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımının özelliklerinden değildir .

a : )   katılımcı ve esnek yapılandırılmıştır

b : )  öğrencinin duygusal , düşünsel ve zihinsel gelişimine uygun insancıl bir modeldir

c : )  Yargılama ve cezalandırma  davranışı egemendir.

d : )  eğitim-öğretim etkinliklerinin merkezinde  öğrenci yer alır

( cevap  C )

4-Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı , sınıfı bir sistem olarak algılamayı gerektirir

A : ) Doğru                      b : )  Yanlış                    ( cevap  A)

5- Fiziksel düzenlemeler , öğrencinin rahat etmesini sağlamak , okul ve sınıfın çekiciliğini arttırarak öğrencinin okula isteyerek gelmesini gerçekleştirmek öğrenmeyi kolaylaştırmak amaçları için yapılır .

A : ) Doğru                  B : ) Yanlış                       ( cevap  A )

6-Model seçimi amaç , kaynaklar ve gereksinimlere göre değişir .

A : ) Doğru                      b : )  Yanlış                     ( cevap  A )

Sınıf Yönetimi Vize Final Soruları

1)   Sınıf yönetiminin en önemli öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Öğrenci               b)Okul yönetimi
c) Öğretmen            d) Sınıf Ortamı               e) Veli

2)  Öğrenci masaları yerleştirilirken dikkate almamız gereken en önemli özellik ne olmalıdır?
a)Öğrenci sayısı
b)Sergilenecek etkinliğin çeşidi
c)Öğrenci düzeyi
d)Çevre
e) Öğretmen Yeterliliği

3)   Sınıfta etkili zaman yönetimi konusunda yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
a)Dersi önceden planlamak
b)Sınıfın ilgisini canlı tutmak
c)Derse zamanında başlayıp bitirmek
d)Ödev kontrolünü öğretmen masasında yapmak
e)Sınıf kurallarını öğrencilerle belirlemek

4)   Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin boyutlarından olan fiziksel düzenlemelerin amacı değildir?
a)Sınıfın çekiciliğini artırmak
b)Öğrencinin okula isteyerek gelmesini sağlamak
c)Öğrenmeyi kolaylaştırmak
d)Fiziksel değişkenleri kontrol altına almak
e)Geleceği görmek ve şekillendirmek

5)   Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin ilkelerinden biri değildir?
a)Belirli öğrenciler üzerinde yoğunlaşılmamalıdır.
b)Kurallara uyan öğrencilere olumlu pekiştireç verilmemelidir.
c)Öğrencilere isimleriyle hitap etmelidir.
d)Sınıf kurallarını öğretmen tek başına belirlemelidir.
e)Öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı güven ve arkadaş ortamı yaratılmalıdır.

6)   Sınıf  yönetiminde istenmeyen bir durum  yada davranışa  karşı tepkiyi esas alan model aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tepkisel   b)Önlemsel  c)Gelişimsel d)Bütünsel e)Güdüleme

7)  Sınıfta meydana gelen olaylar sık sık önceden bilinmeyen ve tahmin edilemeyen olaylardır. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamının bu özelliğini ifade eder?
a)Çok boyutluluk    b)Açıklık   c) Tarih   d)Tahmin edememe   e)Yakınlık

8)  Sınıfta yaramazlık yapan öğrenciye yönelik olarak öğretmenin not defterini çıkartıp öğrenciye düşük not vermesi aşağıdaki sınıf yönetim modellerinden hangisine örnek gösterilebilir ?
a)Bütünsel Model       b)Güdüleme  Model     c)Gelişimsel Model
d)Önlemsel Model      e)Tepkisel Model

9) I-Öğretmenin sınıfta yaramazlık yapan öğrenciye yüksek sesle bağırması,
II-Öğretmenin derse başlamadan önce güvenlik gerekçesiyle deney düzeneğini kontrol etmesi,
III-Öğrencilerin yaş seviyesine uygun aktiviteler yapması.

Yukarıda verilen sınıf yönetimi modellerine ilişkin davranışların özellikleri aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde doğru verilmiştir?

a)Önlemsel – Gelişimsel – Davranışsal
b)Tepkisel – Önlemsel – Gelişimsel
c)Tepkisel – Gelişimsel – Davranışsal
d)Önlemsel – Gelişimsel- Bütünsel
e)Tepkisel – Önlemsel – Davranışsal

10)Sınıf Yönetiminde öğrencilerin fiziksel, duygusal ve deneyimsel gelişim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesini esas alan model aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tepkisel      b)Önlemsel        c)Gelişimsel        d)Bütünsel        e)Çok Boyutluluk

11)Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin davranış düzenlemeleri boyutunda gerçekleştirilen iş ve işlemlerde değildir?
a)Sınıf kurallarının belirlenmesi
b)Sorunların ortaya çıkmadan tahmin edilmesi
c)Sınıf ortamına istenen davranışın getirilmesi
d)İstenmeyen davranışların değiştirilmesi
e)Sınıf ikliminin olumlaştırılması

12)Aşağıdakilerden hangisi mükemmel bir sınıf yönetiminin özelliklerindendir?
a)Düzensiz davranışta ders kesilir
b)Dışsal motivasyona önem verilir
c)Öğrenci sürekli olarak davranış ölçütlerine uymaya zorlanır
d)Sınıf düzeni, eğitim ve öğretim etkinliklerinden daha önce gelir
e)Öğretmenler öğrencilerini ders içi ve dışı faaliyetlerine göre değerlendirir.

13)Bir sınıfta disiplin sorunu ile karşı karşıya kalınca yapılacak ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sorunun niteliğini anlamak
b)Sorunu idareye bildirmek
c)Sorunu hemen çözmek
d)Sorunu diğer öğretmenlere söylemek
e)Soruna neden olan öğrenciyi dışarı atmak

14)Çocuklara belirli davranış kalıplarını benimsetmek üzere izlenen yol ve yönteme ne denir?
a)Öğretm          b)Disiplin         c)Yaşantı     d)Motivasyon     e)Teknik

15)Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin davarnışını etkileyen psikolojik faktörlerdendir?
a)Toplumsal normlar ve değerler          b)Kentleşme Süreci
c)Ailenin eğitim durumu                       d)Öğrencinin ihtiyaçları           e)Boşanma

16)Etkili bir okul etkili bir sınıf yönetiminden geçer. Bunu yapabilmek için de öğrenciyi merkeze alan bir sınıf yönetimi uygulanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci merkezli sınıf yönetim anlayışına terstir?
a)Ödüller daha çok içseldir
b)Disiplin öğrenci tarafından oluşturulur.
c)Sınıftaki yönetim denetime dayalıdır.
d)Sınıf içindeki sorumluluklar öğrenciler tarafından paylaşılmalıdır.
e)Sınıf içi etkinliklerde öğrencilere de   roller düşmektedir.

17)I – Zamanlama ve pürüzsüzlük
II – Binişiklik ve canlı tutma engeli
III – Farkında olma ve hesap verme
VI – Dışında olma ve uyanıklık
Yukarıda verilenlere göre hangi sınıfyönetimi yaklaşımından bahsedilmektedir?
a)Demokratik Yaklaşım
b)Araştırma Temelli deneysel yaklaşım
c)Destekleyici disiplin yaklaşımı
d)Bilişsel Yaklaşım
e)Davranışsal yaklaşım

18)Sınıf kuralları belirlenirken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurulmasına gerek yoktur?
a)Öncelikli kurallar açıkça belirlenmeli
b)Kural sayısına dikkat edilmeli
c)Olumlu sözlerle anlatılmalı
d)Öğetimsel hedeflere uyumlu olmalı
e)Kurallar yorumlanabilir olmalı.

19)Sınıf yönetimin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Öğretim ortamını etkili ve verimli kılmak
b)Sınıfta güvenliği sağlamak
c)
d)Öğrencilere karşı otoriteyi kurmak
e)Öğrenciler arasındaki problemleri çözmek

20)Öğretmen, öğretimsel zamanı yönetme sürecinde yapmaması gerekenler nedir?
a)Fiziksel şiddet  kullanılmaktan kaçınılmalı
b)Etkinlikler arası geçiş iyi düzenlenmeli
c)Etkili bir iletişim sağlanmalı
d)Kurallar kapalı olmalı
e)Geribildirim sağlanmalı

Sınıf Yönetimi Vize Final Soruları devamı…

21)Aşağıdaki sınıf yerleşim düzenlerinden hangisini sınıfta uygularsak öğrencilerin işbirliği yapmalarını, yardımlaşmalarını ve liderlik özelliklerini geliştirmelerini sağlarız?
a)Tek grup düzeni
b)Çok gruplu yerleşim düzeni
c)Bireysel yerleşim düzeni
d)Sıralı yerleşim düzeni
e)Oditoryum yerleşim düzeni
22)Aşağıdakilerden hangisi sınıf çevresini etkileyen fiziksel faktörlerden değildir?
a)Sosyal ilişki
b)Sembolik özdeşleşme
c)Öğretim araçları
d)Hoşnutluk
e)Temizlik

23)Aşağıdakilerden hangisi sınıf çevresini etkileyen fiziksel faktörlerden değildir?
a)Öğrenci Sayısı
b)Sınıf kuralları
c)Renk ve görünüm
d)Gürültü
e)Temizlik

24)I – Sınıftaki oturma düzeni
II – Öğrencilerin bireysel ya da grupla çalışması
III – Öğretmenlerin konuyu sunma biçimi
Öğrenci davranışlarını etkileyen bu çevresel faktörlerin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a)Fiziksel-sosyal-Eğitimsel
b)Eğitimsel-bedensel-gelişimsel
c)Çevresel-Davranışsal-eğitimsel
d)Fiziksel-davranışsal-Eğitimsel
e)Sosyal-Öğretimsel-gelişimsel

25)Öğrencinin öğrenme zamanını artırmak için öğretmenin yapmaması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a)Fiziksel şiddet kullanmaktan kaçınmalı
b)Etkinlikler arası geçiş iyi düzenlenmelidir.
c)Öğrencilere karşı otokratik davranmalı
d)Öğrencilerle etkili bir iletişime girmeli
e)Geribildirimler sağlanmalı

26)Aşağıdakilerden hangisi eğitimde disiplin amaçlarından birisi değildir?
a)Çocuğa kendi kendine karar verebilme yeteneğini kazandırması
b)Sosyal hayatta kendisinin dışında da bir takım haklara sahip insanların olduğunu kavraması
c)Kendi yararına olacak şeyleri her ne olursa olsun yapması
d)Çevresindeki insanlara karşı sorumluluk duygusunun gelişmesi
e)Kendi dışındaki insanların haklarına saygı göstermesi

27)Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sınıfın özellikleri arasında yer sayılmaz?
a)Öğrencilerle öncelikli olarak yalnız çalışırlar
b)Program etkinlikleri ağırlıklı olarak ders ve alıştırma kitaplarına dayalıdır
c)öğrenciler bilgiyi öğretmenler aracılığıyla alan “boş tahtalar” olarak görülürler
d)Temel bir eğitim programına sıkı sıkıya bağlı kalmak oldukça önemlidir
e)Program etkinlikleri ağırlıklı olarak birincil veri kaynaklarına ve kullanıma hazır materyallere dayalıdır.

28)Öğretmenin öğrencilerin düşünme ve çalışma etkinliklerini tedirgin edici ansızın etkinlik değişiminden kaçınmasına ne denir?
a)Eş zamanlılık
b)Pürüzsüzlük
c)kaos
d)özdisiplin
e)özdenetim

29)Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi ile ilgili doğru bir ifade değildir
a)Öğrenci davranışlarına yapıcı ve açıklayıcı dönütler verir.
b)Öğrencilere isimleriyle hitap eder.
c)Sınıf kurallarını öğretmen tek başına kendisi belirler.
d)Dersin akışını bozabilecek davranışlara yönelik müdahale etme tekniklerini bilerek uygularlar.
e)Öğrencilerin başarılı yönlerini ön plana çıkarır.

30)Sınıf yönetiminin inceleme alanına giren konulardan öncelikli olarak ele alınması konu hangisidir?
a)Kişisel ve psikolojik gereksinmeler
b)Olumlu öğretmen-öğrenci ilişkisi
c)öğrenmeyi kolaylaştıracak öğretim yöntemleri
d)Güvenli bir öğrenme ortamının oluşturulması
e)Uygun olmayan davranışları düzeltme

You may also like...

14 Responses

 1. tuqba doğan dedi ki:

  cokk teşekkürler fakat cevap anahtarı???

 2. yasin turan dedi ki:

  cevap anahtarı yok mu ?

 3. funda ozturk dedi ki:

  cok tesekkurler yardımınız için ama cevapları ??? 🙁

 4. Anonim dedi ki:

  alında cevaplar sorunun içinde saklı görebilene

 5. nisa yıldız dedi ki:

  acil cevap anahtarı lazım :/

 6. gazili18 dedi ki:

  son test soruları bende de yok.
  ama diğer soruların cevapları sorunun içinde var. koyu harflerle doğru cevaplar verilmiş.
  hatta word dosyası olarak sayfanın en üstündeki linkten indirebilirsin.

 7. münür bulut dedi ki:

  emeğinize sağlık güzel olmuş lakin cevapları da olsa iyi olurmuş …

 8. mahmut dedi ki:

  cevaplar kücük harfle baslıyor

 9. muallim dedi ki:

  o kadar çözdük cevaplar nerde?

 10. Cemre dedi ki:

  Cevap anahtarını bulan var mi bende rica etsem

 11. Cemre dedi ki:

  Cevap anahtarini bulabildiniz mi bende rica etsem

 12. Menşure dedi ki:

  Cevap anahtarı çok acil lütfen

 13. Menşure dedi ki:

  Cevap anahtarini buldunuz mu acaba?

 14. gazili18 dedi ki:

  Sadece son 30 sorunun cevabı yok
  diğerleri zaten yazıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.