Mesleki Gelişim Çevre Koruma Modülü Tüm Sorular

Mesleki Gelişim Çevre Koruma Modülü Tüm Sorular, Mesleki Gelişim dersi için modüllerde örnek sorular bulunmaktadır. Sınavlara hazırlık olması açısından Çevre Koruma modülündeki tüm soruları ve cevapları paylaşıyorum.

Test Soruları, Boşluk doldurma ve doğru yanlış soruları şeklindedir. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve siteye katkıda bulunmayı unutmayın.

Mesleki Gelişim Çevre Koruma Modülü

Mesleki Gelişim Çevre Koruma Modülü Öğrenme Faaliyeti 1 Soruları

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesine ne denir?

A) Ekolojik denge
B) Atık
C) Ekosistem
D) Çevre kirliliği
E) Sürdürülebilir kalkınma

2. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe ne denir?

A) Çevre hakkı
B) Sürdürülebilir kalkınma
C) Çevre koruma
D) Çevre
E) Ekosistem

3. Çevre hakkı çevrenin korunması ve geliştirilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi çevre hakkının konusu olan öğeler arasında yer almaz?

A) İnsan
B) Hayvanlar ve bitkiler
C) Cansız varlıkların ilişkilerini düzenleyen ekoloji
D) İnsan ve diğer canlılarla etkileşim içinde bulunan cansız varlıklar
E) Canlı ve cansız varlıkların ilişkilerini düzenleyen ekosistem

Çevre Koruma Modülü Öğrenme Faaliyeti 1 Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4. Tüm canlı ve cansızların karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına ……………….. denir.

5. Türkiye “…. ………….” ülkeler arasında yer almaya başlamıştır.

6. Çevrenin doğal yapısı ve bileşiminin bozulması, değişmesi ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesi ………… …………….. olarak tanımlanabilir.

7. İnsan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren güce, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümüne ……… denir.

8. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe …………. ……………denir.

9. Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü maddeye ………. denir.

10. Demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam gibi atık maddelerin ham madde gibi kullanılarak, çeşitli işlemler sonucunda şişe, kutu, plastik, kâğıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülerek kullanılır hâle getirilmesine ……. ………….. denir.

11. Eğlence hizmetlerinde yüksek sesle yapılan gösteriler insanlarda ……………………….. yol açar.

12. Tıbbi atık malzemelerle temas etmek ………. ………….. için son derece tehlikelidir.

13. Tarım alanlarında düzensiz ve fazla ilaç kullanımı ……….. …………….. sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Öğrenme Faaliyeti 1 Sorularının Cevapları

1 D
2 C
3 C
4 Çevrebilim
5 Su yoksulu
6 Çevre kirlenmesi
7 Doğa
8 Çevre koruma
9 Atık
10 Geri kazanım
11 İşitme problemine
12 İnsan sağlığı
13 Toprak kirliliği

Mesleki Gelişim Çevre Koruma Modülü Öğrenme Faaliyeti 2 Soruları

1. Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasına sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını sağlayan sisteme ne denir?

A) Sera
B) Gaz
C) Bileşik
D) Ekosistem
E) Mikroorganizma

2. Gerek içten gerekse dıştan yanmalı motorlarda kullanılan benzin ve mazot (motorin) gibi yakıtlarda motorda yandıktan sonra egzozlardan dışarı atık gazlar çıkmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gazlardan değildir?

A) Hidrokarbonlar
B) Argon
C) Azot oksitler
D) Kurşun oksitler
E) Kükürtdioksitler

3. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

A) Eğitime ağırlık verilmelidir.
B) Kaliteli yakıt kullanımı teşvik edilmelidir.
C) Yalnızca fosil yakıtlar kullanılmalıdır.
D) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmelidir.
E) Isınmada doğal gaza ağırlık verilmelidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliği sebeplerinden
değildir?

A) Korozyon
B) Pestisit
C) Herbisit
D) Erozyon
E) Gübre ve arıtma çamuru

5. Her endüstriyel proses (üretim), doğal su sistemine zararlı olabilecek atıklar verir.

Aşağıdakilerden hangisi sanayide kullanım alanlarına göre su atık gruplarından değildir?

A) Üretim işlemleri atıkları
B) Soğutma suları
C) Çalışanların temizliği ile ilgili atıklar
D) Sıcak sular
E) Sıhhi kullanımla ilgili atıklar.

6. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?

A) Fabrikalara filtre ve arıtma tesisleri konulmalıdır.
B) Üretimde doğaya zarar vermeyecek maddeler kullanılmalıdır.
C) Birey olarak çevremizdekileri daha az kirletme konusunda uyarmalıyız.
D) Alıcı ortamların durumu iyileştirilmelidir.
E) Alıcı su ortamlarının seyreltme potansiyelleri kullanılmamalıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin insan ve çevreye etkileri arasında yer almaz?

A) Erozyon
B) Yaşlılık ve çoraklık
C) Taşlık ve kayalık
D) Organik maddeler
E) Gübre ve gübreleme

8. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin nedenleri arasında yoktur?
A) Kimyasal gübre
B) Egzoz gazları
C) Erozyon
D) Sanayi atık suları
E) Suni yem

9. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?

A) Orman alanları korunmalıdır.
B) Tarımsal araziler amaç dışı kullanılmamalıdır.
C) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar akarsulara boşaltılmalıdır.
D) Belediyeler şehir çöpleri için geri dönüşüm üniteleri kurmalıdır.
E) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar toprağa bırakılmamalıdır.

Çevre Koruma Modülü Öğrenme Faaliyeti 2 Boşluk DoldurmaSoruları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

10. ………..,dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır.

11. Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasını sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını sağlayan sisteme …….. denir.

12. ………………. .. …………………. sebeplerle şehir nüfusunun hızlı artışı, hızlı sanayileşmeyi, plansız ve düzensiz gelişmeleri de beraberinde getirmektedir.

13. Fabrikaların kuruluş yerlerinin yanlış seçimi, geri teknolojilerin kullanılması, baca gazlarının arıtılmadan atmosfere bırakılması gibi sebeplerin ………………………………. büyük etkisi olmuştur.

14. İnsan yaşamıyla ilgili (antropojenik) kaynaklardan kanalizasyon sistemine verilen suların toplamına ….…. ………. . denir.

15. …………………., toprağın verimini artırmak için yapılsa da bazı durumlarda önemli toprak sorunlarına neden olmaktadır.

Çevre Koruma Modülü Öğrenme Faaliyeti 2 Sorularının Cevapları

1 bir
2 B
3 C
4 bir
5 D
6 ve
7 D
8 ve
9 C
10 Çevre
11 Olacak
12 Sosyal ve Ekonomik
13 Havanın Kirlenmesine
14 Atık Sular
15 Gübreleme

Mesleki Gelişim Çevre Koruma Modülü Öğrenme Faaliyeti 3 Soruları

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

A) Ses
B) Gürültü
C) Su
D) Enerji
E) Hava

2. Ses şiddetinin ölçüm birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Desibel
B) Parametre
C) Histogram
D) Sismograf
E) Debi

3. Aşağıdakilerden hangisi yapı dışı gürültü sınıfı değildir?

A) Ulaşım gürültüleri
B) Endüstri gürültüleri
C) Yapım gürültüleri
D) Reaksiyon gürültüleri
E) Su altı gürültüleri

4. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

A) İşitme bozukluğu
B) Stres
C) Uykusuzluk
D) Konsantrasyon artması
E) Nabız yükselmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi gürültü kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?

A) Teknik ve yasal tedbirler alınmalıdır.
B) Gürültü kirliliğine neden olacak yapıların ses yalıtımlarını artırıcı önlemler alınmalıdır.
C) Gürültü kirliliğine neden olacak yapıların duvarları kalın olmalıdır.
D) Taşıtların gürültüsünün önlenmesi için uygun susturucunun tasarımı ve imalatı yapılmalıdır.
E) Trafik gürültüsünü önlemek için hız kontrolü ve sinyalizasyon tedbirleri alınmalıdır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. İnsanlar üzerinde olumsuz etki yaratan, istenmeyen, dinleyene bir anlam ifade etmeyen ve hoşa gitmeyen seslere …………………. denir.

7. Yapıların dışında yer alan, gerek yapı içindeki hacimleri gerekse yapı dışındaki açık alanları kullanan …………………. ………………….. gürültülerdir.

8. Frekans saniyedeki devir veya Hertz (Hz) olarak ölçülür. Sesin tizliği ne kadar yüksekse …………… o kadar fazladır.

9. ………. …………… neden olduğu hastalıkların başında nörolojik bozukluklar, merkezi öfke sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları gelir.

10. Bilimsel araştırmalarda …………………… maruz kalmış kişilerin hemen hemen tümünde psikolojik rahatsızlıklar bulunmuştur.

Çevre Koruma Modülü Öğrenme Faaliyeti 3 Sorularının Cevapları

1 B
2 bir
3 ve
4 D
5 C
6 Gürültü
7 Bireyleri etkileyen
8 Frekansı
9 Atık pillerin
10 Gürültüye
11 Gürültü

Soruların devamı için tıklayınız

Sitedeki Mesleki Gelişim Ders Notları için tıklayınız

Leave a Reply