Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Dersi 1. dönem 2. sınav çalışma soruları

Ağ sistemleri ve yönlendirme dersi 1. Dönem 2. Sınav çalışma kağıdı

Ağ sistemleri ve yönlendirme dersi Yerel Ağ Sistemleri Modülü özeti

Ağ Topolojileri Nedir: “bir ağı oluşturan cihazların fiziksel ve mantıksal yerleşimidir“. Ağ topolojileri fiziksel topoloji ve mantıksal topoloji olmak üzere 2 sınıfa ayrılır.

Fiziksel Topoloji Nedir:  Ağ cihazlarının bağlantı şekilleri, kullanılan kablolar ve kabloların yerleşim düzeni, cihazların ağ üzerindeki yerleşimleri fiziksel topoloji olarak tanımlanır. Fiziksel topoloji türleri ortak yol, halka, yıldız, genişletilmiş yıldız, örgü ve ağaç topolojisidir. Fiziksel ağ topolojileri aşağıda tarif edilmiştir.

Ortak Yol Topolojisi (Bus):

Ortak yol topolojisinde iletişim omurga (backbone) denilen tek bir hat üzerinden gerçekleştirilir. Ağda gönderilen veri hedefe ulaşıncaya kadar veya sonlandırıcıya gelinceye kadar hat üzerinde bulunan tüm cihazlara uğrar. Bu sebeple ağ performansı oldukça düşük bir topolojidir. Bus topolojisinde genellikle koaksiyel kablo kullanılır. İnce koaksiyel kablo kullanıldığında hattın uzunluğu 185 metre, kalın koaksiyel kablo kullanıldığında en fazla 500 metredir. Ağa maksimum 30 cihaz bağlanabilir.

ortak-yol-topolojisi-bus


Ortak yol topolojisinin avantajları;

Ağın kurumu kolaydır. Ağa yeni cihaz eklenmesi kolaydır. Ekonomiktir. Daha az kablo kullanılır. Switch/hub gerektirmez.

Ortak yol topolojisinin dezavantajları;

Ağa bağlanabilecek cihaz sayısı sınırlıdır. Ağın hat uzunluğu sınırlıdır.

Omurga üzerindeki bir sorun tüm ağı etkiler. Yaşanabilecek sorunların tespiti ve giderilmesi zordur. Ağın bant genişliği düşüktür.

Halka Topolojisi (Ring)

Halka topolojisinde, halka biçimindeki ağ üzerinden gönderilen veri alıcı cihaza ulaşıncaya kadar ağ üzerindeki tüm cihazlara teker teker uğrar. Ağ üzerindeki veri 3 byte’ lık jeton (token) denilen bir kılavuz ile gönderilir. Jeton ağ üzerinde sürekli dolaşır ve göndericiden aldığı veriyi alıcıya ulaştırır. Halka topolojisinde ağa bağlı cihazlardan birinin arızalanması ağın çökmesine sebep olur.

halka-topolojisisi-ring

Halka topolojisinin avantajları;

Bağlı tüm cihazlar aynı yetkiye sahiptir. Sunucuya ihtiyaç yoktur.

Ağın büyütülmesi performansı az etkiler.

Halka topolojisinin dezavantajları;

Bağlı cihazlardan birindeki arıza ağın çökmesine neden olur.

Ağ arayüz kartları ve MAU, ethernet ve switch’ e göre pahalıdır.

Yıldız Topolojisi (Star)

Yıldız topolojisi en yaygın kullanıma sahip topolojidir. Merkezdeki bir hub ya da swith’ e bağlı cihazların iletişimi merkezde bulunan cihaz üzerinden gerçekleştirilir. Ağa bağlı bir göndericiden çıkan veri önce merkezdeki hub ya da switch’ e gelir, oradan da alıcı cihaza gönderilir. Hub ya da switch’ teki bir sorun tüm ağı etkiler.

Yıldız topolojisinde çift burgulu kablolar kullanılır. Cihazların hub ya da switch uzaklığı en fazla 100 metredir. 100 metreden sonra performans büyük oranda düşer.

Yıldız topolojisi

Yıldız topolojisinin avantajları;

Ağın yönetimi ve sorun tespiti kolaydır. Ağa yeni cihaz eklemek kolaydır. Bağlı cihazda oluşacak sorun ağı etkilemez.

Yıldız topolojisinin dezavantajları;

Merkezdeki cihazda oluşacak sorun tüm ağı etkiler. Çok fazla kablo bağlantısı gerektirir.

Örgü Topolojisi (Mesh)

Örgü topolojisinde, ağa bağlı bir cihaz ağdaki diğer cihazlara doğrudan bağlantılıdır. Çoğunlukla geniş alan ağları (WAN) arasında kullanılır. Ağa bağlı cihaz sayısı ‘N‘ ise, ağ üzerindeki bağlantı sayısı ‘N*(N-1)/2‘ adettir.mesh-topology

Örgü topolojisinin avantajları;

Bir cihaza bağlı hatta sorun oluşması cihazın iletişimini kesmez. Veri iletim hızı oldukça yüksektir. Ağın genişletilmesi diğer bağlantıları etkilemeden yapılabilir.

Örgü topolojisinin dezavantajları;

Bağlantı sayısı çoktur. Karmaşık bir yapısı vardır. Çok fazla kablo kullanılır. Maliyeti yüksektir.

Ağaç Topolojisi (Tree)

Ağaç topolojisi yıldız topolojisi ile ortak yol topolojisinin birlikte kullanıldığı topolojidir. Merkezdeki bir ortak yol (omurga) üzerine yerleştirilmiş hub ya da switch’ lere bağlı cihazlarla oluşturulur.

Ağaç Topolojisi (Tree)

Ağaç topolojisinin avantajları;

Farklı üreticilerin donanımları ile uyumlu çalışır. Ağın genişletilmesi kolaydır. Sorunların tespiti ve giderilmesi kolaydır. Ağın yönetimi ve bakımı kolaydır. Dallardan birinde oluşacak sorun diğerlerini etkilemez.

Ağaç topolojisinin dezavantajları;

Kablolama işlemi zordur. Dallanma arttıkça ağın bakımı ve yönetimi zorlaşır. Omurgada yaşanacak bir sorun tüm ağı etkiler.

Mantıksal Topoloji Nedir?

Ağ üzerindeki cihazların haberleşme şekilleri ve kullandıkları iletişim protokolleri mantıksal topoloji ile açıklanır. Mantıksal ağ topolojileri yayın topolojisi ve jetonlu geçiş topolojisi olmak üzere 2 sınıfa ayrılır.

Broadcast – Yayın Topolojisi

Bu topolojide gönderici cihaz veriyi ağa bırakır, veri alıcıya ulaşıncaya kadar tüm ağı dolaşır. Ağa bağlı cihazların öncelik hakkı yoktur ve ağdaki tüm cihazlara veri iletimi gerçekleştirilir.

Token Passing – Jetonlu Geçiş Topolojisi

Halka topolojisinde olduğu gibi tüm ağı dolaşan bir jeton (token) veri iletimini gerçekleştirir. Jeton ağ üzerinde dolaşırken sırayla tüm cihazlarla iletişime geçer ve gönderilecek ya da alınacak veri olup olmadığını kontrol eder.

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Bakır Kablolar modülü

Koaksiyel (eş eksenli)

Kablo özellikleri: Çeşitli metallerden yapılmış birçok kablo türü olmasına rağmen ağların çoğunda bakır kullanılır. Çünkü bakırın elektrik akımına karşı olan düşük direnci sinyallerin daha uzağa taşınmasına olanak verir. Bu sebepten, ağ uzmanları bazen kablo yerine bakır terimini kullanmayı tercih ederler.

Parazit Sorunu: Elektrik sinyali bir kablodan geçerken tıpkı bir küçük radyo istasyonu gibi kablo etrafında elektromanyetik alan oluşturur. Ayrıca söz konusu alan başka bir kabloyla karşılaştığında elektromanyetik alan, bu kablo içinde küçük bir elektrik akımı üretir. Üretilen akımın miktarı elektromanyetik alanın kuvvetine ve kablonun fiziksel durumuna bağımlıdır. Bilgisayarlar normal veya kazara üretilen sinyalleri ayırt edemediğinden oluşan akım normal iletişimi bozacak veya önleyecek kadar kuvvetli olabilir.

Koaksiyel kablo standartları

Koaksiyel kablolarda standartların oluşmasını sağlayan ve kabloları birbirinden ayıran en önemli özellikler şunlardır:

Karakteristik empedans: Koaksiyel kabloda empedans kablo boyunca düzenli olmalıdır. Empedansın düzensiz oluşu zayıflamalara sebep olur. Genel uygulamalarda karakteristik empedans değerleri aşağıdaki gibidir:

Zayıflamalar: Kablo yapısına ve kullanılan malzemelere bağlı olarak kabloda taşınan sinyaller giriş seviyesine göre çıkışta belli bir miktar zayıflamaktadır.

Yayılma hızı: Koaksiyel kablolarda taşınan sinyallerin kablo içerisindeki hızlarıdır. Yayılma hızı kullanılan malzemelere bağlı olarak değişir. Işık hızının yüzdesi olarak belirtilir.

Kesim Frekansı: Kesim frekansından sonraki frekanslarda, koaksiyel kabloların nominal karakteristik özelliklerinde bozulmalar görülür.

Koaksiyel kabloların uygulama alanları;

Televizyon, CATV (Community Antenna Television), telefon ağları ve yerel alan ağlarıdır. Bu kablolar uzun mesafeli telefon ağlarında uzun yıllar yaygın olarak kullanıldı.

Koaksiyel kablolar, farklı sinyal türleriyle kullanılabilir. Hem Analog hem de dijital sinyalleri taşıyabilir. Örneğin 50 Ohm’luk kablolar genellikle dijital sinyalleri taşır, 75 Ohm’luk kablolar ise genellikle Analog sinyalleri taşır.

Koaksiyel Kablonun Yapısı:

Koaksiyel Kablonun Yapısı

Merkezde iletken bakır, bakırın dışında da yalıtkan bir tabaka, tabakanın üzerinde alüminyum ya da bakır örgülü bir zırh ve en üstte yalıtkan bir kılıftan oluşur. Koaksiyel kablonun bu yapısı, merkezdeki iletken üzerinde taşınan sinyalin, elektriksel gürültülerden etkilenmesini önler. Bilgisayar ağlarında tekrarlayıcı gerektirmeden UTP veya STP kablolara göre daha uzun mesafelerle iletişim sağlayabilirler.

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Koaksiyel Kablo Çeşitleri

Koaksiyel Kablo çeşitleri

Kalın koaksiyel kablo (Thicknet-10Base5)

Kalın koaksiyel kablo yaklaşık 1 cm kalınlığında, ethernet ağlarında kullanılan bir kablodur. IEEE standartlarında kalın koaksiyel kablo “10Base5 Ethernet” olarak nitelendirilir. Buradaki “10” kablonun 10 Mbps hızında veri transferi yapabildiğini base kablonun “temel bant veri transferi” için kullanıldığını, “5” ise kablonun 500 m uzunluğa kadar veri transferi yapabildiğini anlatır.

Kalın koaksiyel kablonun özellikleri:

– IEEE 802.3 standartlarına göre maksimum 10 Mbps hızında veri transferi yapabilir.

– Temel bant veri transferinde kullanılır.

– Fiber optik kablolardan daha ucuz, ama diğer koaksiyel kablolardan daha pahalıdır.

– Modern bilgisayar ağlarında kullanılan konnektörlerden çok farklı birkaç tür konnektörle uyumludur .

Bu konektörler;

– Vampir tapa         – AUI (DIX-DB15) konnektör    – N serisi konnektör

İnce koaksiyel kablo (Thinnet-10Base2)

İnce koaksiyel kablonun özellikleri şunlardır:

– IEEE 802.3 standartlarına göre maksimum 10 Mbps hızında veri transferi yapabilir.

– Temel bant veri transferinde kullanılır.

– Fiber optik kablodan ve kalın koaksiyel kablodan daha ucuz, ama çift bükümlü kablodan daha pahalıdır.

– Bu kablolarda BNC konnektörler kullanılır.

– Bu kablolar bir ağ bölümünde 185 m menzile sahiptir.

– Çevresel gürültülere karşı çift bükümlü kablolardan daha az etkilenir, ama kalın koaksiyel kablolardan daha çok etkilenirler.

Hem kalın hem de ince koaksiyel kablolar bus topolojisi ağlarda kullanılır.

Twisted Pair (Bükümlü Çift)

Büklümlü çift bakır kablolar LAN uygulamasında yoğun bir şekilde kullanılan kablo türüdür; koaksiyel kablolara göre epey ucuz ve döşemesi kolaydır.

Üç tür büklümlü çift kablo vardır: korumasız büklümlü çift kablo, korumalı büklümlü çift kablo ve ekranlı büklümlü çift kablo

Twisted Pair (Bükümlü Çift)

UTP birbirine dolanmış çiftler hâlinde ve en dışta da plastik bir koruma olmak üzere üretilir. Kablonun içinde kablonun dayanıklılığını arttırmak ve gerektiğinde dıştaki plastik kılıfı kolayca sıyırmak için naylon bir ip bulunur. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan kablo standardıdır. Tel çiftlerinin birbirine dolanmış olmaları hem kendi aralarında hem de dış ortamdan oluşabilecek sinyal bozulmalarının önüne geçmek için alınmış bir tedbirdir.

UTP kablo uygun fiyatlıdır, yüksek bant genişliği sunar ve kurulumu kolaydır.

Halen yaygın olarak karşılaşılan kablo türleri arasında Kategori 3, 5, 5e ve 6 yer alır.

Veri niteliğindeki UTP kabloların tüm kategorileri geleneksel olarak bir RJ-45 bağlayıcıya sonlandırılır.

UTP Kablo (Unshielded Twisted Pair-Korumasız Çift Bükümlü)

İçerisinde 4 çift bakır kablo bulunur. Kabloların birbirleri üzerindeki elektromanyetik etkisini azaltmak için bakır kablolar ikişer ikişer sarılı durumdadır. UTP kablolar, STP kablonun tam tersine çevredeki gürültüden etkilenmektedir.

Kablo içindeki teller çiftler hâlinde birbirine dolanmıştır. Her çiftin bir ana rengi bir de “beyazlı” olanı vardır. Ana renkler turuncu, mavi, yeşil ve kahverengidir.

UTP kablolar, belirli bir mesafe için üzerinden geçirebilecekleri veri miktarına göre kategorilere ayrılırlar. Bu kategoriler:

– Kategori 1 (CAT 1): 1985’te ortaya çıkmıştır. Telefon hatlarında kullanılır.

– Kategori 2 (CAT 2): 4 Mbps hızında veri transferi sağlar. Token-ring ağlarda ve bazı telefon sistemlerinde kullanılmıştır.

– Kategori 3 (CAT 3): 10 Mbps hızında veri transferi sağlar. Token-ring ağlarda ve 10BaseT sistemlerde kullanılmıştır ve bazı telefon sistemlerinde hâlâ kullanılmaktadır.

– Kategori 4 (CAT 4): 16 Mbps hızında veri transferi sağlar. Token-ring ağlarda, 10BaseT ve 10BaseT4 sistemlerde kullanılmıştır.

CAT5

100 metrelik mesafe aşılmadığı müddetçe 100 Mbps’lik veri aktarım kapasitesine sahiptir. Bu nedenle 100 Mbps hızını destekleyen ethernet kartı ile çalışabilecek en uyumlu kablodur.

CAT6

1000 Mbps hızında veri iletimine imkân tanır. Gigabit ethernet kartlarıyla birliktekullanılır.

CAT7

1200 Mbps hızında veri iletimine imkân tanır. Gigabit ethernet kartlarıyla birlikte kullanılır.

STP (shielded Twisted Pair-Korumalı Çift Bükümlü)

Bu tip kabloda dolanmış tel çiftleri koaksiyel kabloda olduğu gibi metal bir zırh (lifler) ile kaplıdır. Dışarıdan gelen her türlü gürültüye karşı korumalı bir kablo çeşididir. STP kablo çok güvenli kabul edilmiştir. En dıştaki metal zırhın elektromanyetik alanlardan geçerken kablo

içindeki sinyalin bozulmasına engel olması beklenir. Ancak STP ilk dönemlerde pahalı olmasıyla yaygınlaşamamıştır.

Bükümlü Kablo Standartları

T568A ve T568B adı verilen iki farklı düzeni veya kablolama Şemasını tanımlar. Her kablolama Şeması, kablonun ucundaki pin çıkışını veya tel

bağlantılarının sırasını tanımlar.

 

t568a pinout rj45

 

T568A bağlantı Şekli

yeşil beyaz – yeşil – turuncu beyaz – mavi – mavi beyaz – turuncu – kahverengi beyaz – kahverengi

T568B bağlantı ŞekliT568A bağlantı Şekli

Turuncu beyaz – turuncu – yeşil beyaz – mavi – mavi beyaz – yeşil – kahverengi beyaz – kahverengi

 

 

Kablo Bağlantı Türleri

Düz (Patch)

Düz kablo en yaygın kablo türüdür. Bu kablo, bir teli kablonun her iki ucunda aynı pinlere eşler. Diğer bir deyişle, kablonun bir ucunda T568A varsa diğer ucunda da T568A olur. Kablonun bir ucunda T568B varsa, diğer ucunda da T568B olur. Bu da, her rengin bağlantı sırasının (veya pin çıkışı) her iki uçta tamamen aynı olduğu anlamına gelir.

Düz kablo gerektiren farklı cihazlara verilebilecek diğer örnekler arasında Şunlar yer alır:

– Anahtar bağlantı noktası – yönlendirici bağlantı noktası

– Dağıtıcı bağlantı noktası – PC

Çapraz (Cross)

Çapraz kablo her iki kablolama Şemasını da kullanır. Aynı kablonun bir ucunda T568A ve diğer ucunda T568B bulunur. Bu, kablonun bir ucundaki bağlantı sırasının, diğer ucundaki bağlantı sırasıyla aynı olmadığı anlamına gelir.

Çapraz kablo gerektiren benzer aygıtlara verilebilecek diğer örnekler arasında Şunlar yer alır:

– Anahtar bağlantı noktası – anahtar bağlantı noktası

– Anahtar bağlantı noktası – dağıtıcı bağlantı noktası

– Dağıtıcı bağlantı noktası – dağıtıcı bağlantı noktası

– Yönlendirici bağlantı noktası – yönlendirici bağlantı noktası

– PC – yönlendirici bağlantı noktası

– PC – PC

Konnektörler

İnce koaksiyel kablolarda BNC denilen konnektörler kullanılır.

BNC konnektörlerin birkaç türü vardır. Bunlar:

– BNC kablo konnektörü

– BNC T konnektör

– BNC barrel konnektör

Sonlandırıcı

Sonlandırıcılar kablonun sonuna takılır ve içinde 50 Ohm’luk direnç bulunan BNC tip konnektörlerdir. Bu konnektörler olmazsa ağ çalışmaz.

koaksiyel kabloların hazırlanmasında BNC tipi konnektörler kullanılmaktadır.

Çift bükümlü kabloları sonlandırmak için RJ(Registered Jack) serisi konnektörler kullanılır. RJ serisinde onlarca konnektör çeşidi vardır. Bunların içinde en yaygın olanları telefon sistemlerinde kullanılan

Kategori 2 (Cat2) kabloları sonlandıran RJ-12 ve UTP ile STP kabloların sonlandırılmasında kullanılan RJ-45 konektörleridir.

Ağ Tasarım Aletleri

Kablo sıkma pensesi

Kablo temizleme, soyma ve kesme aletleri

Kablo Test İşlemleri ve Cihazları

– Kablo test cihazları

– Kablo onaylama cihazları

– Multimetreler

Kablo Arızaları

1.Ters tel çifti

2.Ayrı tel çifti

3.Açık devre hatası

4-Kısa devre hatası

5.Zayıflama hatası

6.Sızma

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.